Beleidsverklaring

Het beleid van Hollarts Plastic Group B.V. is gericht op het zich onderscheiden door middel van het leveren van kwaliteit en een goede service, klantgerichtheid (customer focus) en continue verbetering. Hiertoe worden de grondstoffen door Hollarts Plastic Group B.V. zelf ingekocht bij geselecteerde leveranciers en vindt continue kwaliteitscontrole plaats op de eigen processen.

Voor de toekomst wil Hollarts Plastic Group B.V. de goede kwaliteit van haar producten en processen vasthouden en waar mogelijk verbeteren. In het kader van het kwaliteitssysteem zoals dat bij Hollarts Plastic Group B.V. in werking is, wil Hollarts Plastic Group B.V. zorg dragen voor verantwoorde producten en daarbij een zorgvuldige hygiëne met betrekking tot de producten in acht nemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van producten en processen die veilig zijn voor de volksgezondheid en in overeenstemming zijn met de eisen van de klant en alle relevante wet- en regelgeving van zowel de landen van productie als de landen van bestemming.

De directie draagt de verantwoordelijkheid met betrekking tot het personeel, de omgeving, het milieu en duurzaamheid. De directie zorgt onder andere voor de voorziening van personeel met de gevraagde competenties, de omgeving, het milieu, duurzaamheid, een geschikte infrastructuur, een geschikte werkomgeving en financiële middelen om het voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren en om de voedselveiligheid en kwaliteit te kunnen waarborgen. De directie is tevens verantwoordelijk voor de communicatie van alle relevante informatie naar al het personeel en naar externe belanghebbenden.

Onze principes zijn daarbij:

  • De zorg voor kwaliteit en hygiëne is ieders verantwoordelijkheid op zijn of haar werkgebied. Iedereen zal daarom ook de nodige kennis en middelen beschikbaar gesteld krijgen;
  • Teneinde kwaliteitsdenken in alle bedrijfsprocessen te integreren, zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van klantgerichtheid op alle niveaus in de organisatie vastgesteld;
  • Om aan alle kwaliteitseisen wet- en regelgeving te voldoen en daarmee de klanttevredenheid te verhogen, wordt op alle niveaus binnen de organisatie klantgericht werken gestimuleerd;
  • Hollarts Plastic Group B.V. is een ordelijke, schone en veilige werkomgeving voor ons en onze bezoekers, dagelijks zetten we ons maximaal in om, milieu bewust, onze klanten tijdig te leveren en werken we continu aan verbeteringen

Doelstellingen

De directie van Hollarts Plastic Group B.V. stelt periodiek voor relevante functies en niveaus voedselveiligheids- en kwaliteitsdoelstellingen op om invulling te geven aan het beleid, om de kwaliteits-, voedselveiligheidscultuur en kwaliteitssysteem te verbeteren en risico’s en kansen op te pakken. Deze doelstellingen worden SMART geformuleerd (SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) en worden periodiek geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie worden gecommuniceerd naar de directie. Alle medewerkers van Hollarts Plastic Group B.V. zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, binnen het gebied van ieders verantwoordelijkheid. Zij zijn tevens op de hoogte van hun verantwoordelijkheden en taken.

Januari 2021,

Algemeen Directeur Hollarts Plastic Group B.V.
Eric Willemsen

Operationeel Directeur Hollarts Plastic Group B.V.
Oliver Goud