Beleidsverklaring

Het beleid van Hollarts Plastic Group BV is gericht op het zich onderscheiden door middel van het leveren van kwaliteit en een goede service, klantgerichtheid en met aandacht voor continue verbeteren. Hiertoe worden de producten door Hollarts Plastic Group BV zelf ingekocht bij geselecteerde leveranciers en vindt continue kwaliteitscontrole plaats op de eigen processen.

Voor de toekomst wil Hollarts Plastic Group BV de goede kwaliteit van haar producten en processen vasthouden en waar mogelijk verbeteren. In het kader van het kwaliteitssysteem zoals dat bij Hollarts Plastic Group BV in werking is, wil Hollarts Plastic Group BV zorg dragen voor verantwoorde producten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van producten en processen die in overeenstemming zijn met de eisen van de klant en alle relevante wet- en regelgeving van zowel de landen van productie als de landen van bestemming.

De directie draagt de verantwoordelijkheid met betrekking tot het personeel, de omgeving, het milieu en duurzaamheid. De directie zorgt onder andere voor de voorziening van personeel en financiële middelen om het managementsysteem te implementeren en om de kwaliteit te kunnen waarborgen. De directie is tevens verantwoordelijk voor de communicatie van alle relevante informatie naar al het personeel.

Onze principes zijn daarbij:

  • De zorg voor kwaliteit en hygiëne is ieders verantwoordelijkheid op zijn of haar werkgebied. Iedereen zal daarom ook de nodige kennis en middelen beschikbaar gesteld krijgen;
  • Teneinde kwaliteitsdenken in alle bedrijfsprocessen te integreren, zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van klantgerichtheid op alle niveaus in de organisatie vastgesteld;
  • Om aan alle kwaliteitseisen wet en regelgeving te voldoen en daarmee de klanttevredenheid te verhogen, wordt op alle niveaus binnen de organisatie klantgericht werken gestimuleerd;
  • Hollarts Plastic Group BV is een ordelijke, schone en veilige werkomgeving voor ons en onze bezoekers, dagelijks zetten we ons maximaal in om milieu bewust onze klanten tijdig te leveren en werken we continu aan verbeteringen.

Doelstellingen

De directie van Hollarts Plastic Group BV stelt periodiek voedselveiligheids- en kwaliteitsdoelstellingen op om het kwaliteitssysteem te verbeteren. Deze doelstellingen worden SMART geformuleerd (SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) en worden periodiek geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie worden gecommuniceerd naar de directie. Alle medewerkers van Hollarts Plastic Group BV zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, binnen het gebied van ieders verantwoordelijkheid. Zij zijn tevens op de hoogte van hun verantwoordelijkheden en taken.

23 april 2018,
Eric Willemsen
Directeur Hollarts Plastic Group BV