PRIVACYVERKLARING HOLLARTS PLASTIC GROUP B.V.

 

Algemeen
Deze verklaring gaat over de verwerking van persoonsgegevens door Hollarts Plastic Group B.V. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van de dienstverlening aan klanten op het gebied van de ontwikkeling, productie en levering van kunststof spuitgietproducten.
Hollarts Plastic Group B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Hollarts Plastic Group B.V.    
Willibrordusweg 8    
6942 EN Didam
+31 (0)316 227333
hollarts@hollarts.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hollarts Plastic Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK nummer
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een gesprek, in correspondentie of telefonisch

 

Gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Hollarts Plastic Group B.V. verwerkt de volgende gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Bankrekeningnummer
 • Kredietwaardigheidscheck.

Bij Hollarts Plastic Group B.V. is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan kredietwaardigheidsbeoordelaar Atradius, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hollarts Plastic Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Hollarts Plastic Group B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslag voor deze verwerkingen is gelegen in de overeenkomst of in de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving. Wij verwerken persoonsgegevens ook op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. In alle andere gevallen is de grondslag uw nadrukkelijke toestemming.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Hollarts Plastic Group B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hollarts Plastic Group B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Hollarts Plastic Group B.V. uw persoonsgegevens slechts aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Hollarts Plastic Group B.V. slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU. Worden er in het kader van de dienstverlening gegevens gedeeld buiten deze grenzen dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hollarts Plastic Group B.V. maakt gebruik van technische en functionele Google Analytics-cookies. En van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Hollarts Plastic Group B.V. maakt verder gebruik van Sales Feed. Sales Feed is een bedrijf wat uw IP adres koppelt aan het KvK nummer van uw bedrijf. Op die manier kunnen wij uw surfgedrag bijhouden zodat we eventueel op maat gemaakte content kunnen aanbieden.


Recht op inzage en afschrift
U heeft recht op inzage van de op uw persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Ook heeft u recht hiervan een afschrift te ontvangen.
Een verzoek tot inzage moet schriftelijk bij Hollarts Plastic Group B.V. worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt het verzoek afgehandeld. U dient zich vooraf te legitimeren. Indien gegevens van een derde zijn opgenomen dan worden deze gegevens zoveel mogelijk afgeschermd.

 

Recht van correctie en verwijdering
U heeft het recht te verzoeken om correctie of verwijdering van uw gegevens.
Het verzoek moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt u schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Indien meer informatie nodig is wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Een verzoek tot correctie of verwijdering wordt ingewilligd indien:

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn
 • De gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld
 • De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 • Indien u de toestemming intrekt als de verwerking daarop is gebaseerd

 

Recht van bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Hollarts Plastic Group B.V. en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.
Daarnaast bestaat het recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hollarts Plastic Group B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hollarts Plastic Group B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hollarts@hollarts.nl.

 

Klachten
Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze verklaring niet worden nageleefd dan kunt u zich tot ons wenden. Wij zullen de klacht afhandelen volgens onze klachtenregeling. U kunt eveneens een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen van deze privacyverklaring
Hollarts Plastic Group B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. U kunt zien wanneer voor het laatst bijgewerkt is aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn geplaatst. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.

 

Datum laatste wijziging: 09-07-2018